Studenti s invaliditetom

O nama

Studentima s invaliditetom na Sveučilištu smatramo studente koji imaju:

- oštećenja vida,

- oštećenja sluha,

- motoričke poremećaje,

- kronične bolesti,

- specifične teškoće učenja te

 - studente sa psihičkim bolestima i poremećajima.

Svrstavanjem ovih studenata u kategoriju studenata s invaliditetom nikako nam nije namjera stigmatizirati ih, već omogućiti prilagodbu akademskih sadržaja njihovim individualnim mogućnostima, pazeći pri tome da ne ugrozimo akademske standarde, odnosno ne kompromitiramo definirane ishode učenja.

Osiguravanje oblika potpore u akademskom okruženju je u skladu s nizom nacionalnih i internacionalnih propisa koji jamče jednak pristup obrazovanju bez diskriminacije a uz razumnu prilagodbu sukladno individualiziranim potrebama, te u skladu sa smjernicama proizašlim iz  Tempus projekta Edu-Quality u koje je naše Sveučilište bilo uključeno.

Pravo na prilagodbu ostvaruje student s invaliditetom koji svoj zahtjev potkrijepi dokumentacijom koja dokazuje nužnost zahtijevane prilagodbe.

Kako bi zatražili prilagodbu studija potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi na poveznici, odnosno možete mu pristupiti skeniranjem QR koda koji se nalazi ispod.